Skooldio
UX Foundations - รู้จักและฝึกฝนกระบวนการออกแบบ User Experience | Skooldio
เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการออกแบบ Digital Product ให้มากขึ้น (Website / Application) ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงแนวความคิดและการใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการในการออกแบบ UX เวิร์คชอปออกแบบมาเพื่อ Graphic Designer, Software Engineer, Marketer
See this content immediately after install