Skooldio
Scala Fundamentals | คอร์สเรียนออนไลน์ | Skooldio
เปิดโลกของ Scala ตั้งแต่ Syntax ของภาษา และการเขียนโปรแกรมด้วย Scala ในรูปแบบ OOP จนถึงพื้นฐานเรื่อง Collection ควบคู่การลงมือปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้ได้จริง
See this content immediately after install